top of page

עייפות

עייפות הרגליים בשעות הערב

עייפות כזו היא סימטום אחד למחלת ורידים.
חולה במחלת ורידים יתלונן על גודש ועייפות הרגליים במיוחד בשעות הערב.


לאחר יום של עמידה או ישיבה בנוכחות אי ספיקה ורידית מופיע גודש בורידי הרגליים בשל חזרה ורידית ירודה. כאבי רגליים במצב זה מקורם במתח על דופן הורידים אשר לא מסוגלים לפנות את הדם ללב.
החולה מחכה לרגע בו יחזור לביתו ישב וירים את רגליו וכך ירוקן את הדם הורידי חזרה אל הלב ויגרום להקלה בכאבים.

bottom of page