top of page

הסתיידות כלי דם בבטן

ביום 2/5/10 בוצעה בדיקתCT לעמוד השדרה המותני.בין יתר הממצאים צויין" הסתיידות בלי דם ביטניים" השאלה היא: האם ממצא זה מחייב טיפול רפואי דחוף של רופא כלי דם? מה הסכנות?
ממצא זה הופיע בפעם הראשונה.כל בביקות הקודמות לא הצביעו על הסתדיות זו, לרבות בדיקת אולטא סוונד שערכתח לכל החלק המותני.אודה על קבלת תשובה במצעות הדאר האלקטרוני שלי.בתודה ובהוקרה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page