top of page

ממצאי mri

שלום רב לדוקטור
עקב אירוע מוחי קל שעברתי התגלה באקראי אנןאריזמה
בבדיקת מ. ר.י. נתגלו הממצאים הבאים:
באזור המוצא של העורקים הגדולים הצוואריים יש ארטיפקטים.
על הקרוטיס הפנימי מימין בגובה c2-c3 מודגמת מפרצת אורך:1 ס"מ רוחב 60 מ"מ
התרשמות:מפרצת על הקרוטיד הפנימי הדיסטאלי מימין בגובה c2 c3 כמתואר
תגובתך בבקשה דוקטור
האם צריך התערבות פולשנית ?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page