top of page

כיב

שינויים בצבע העור ופצעים / כיב ורידי

level123.jpg

שינויים ונוסטטים הינם שינויים בצבע העור לבעלי דליות מורחבות. השינויים בעור נובעים מלחץ ורידי מוגבר עם נזק מתמשך לדופן הוריד ובהמשך לעור. הדם הורידי נכלא בוריד לאורך זמן מתפרק והברזל שבו שוקע ברקמות העור ותת העור. העור באזור זה נעשה דק ומגרד. הגרד ובעקבותיו הנזק לעור או כל פגיעה אחרת, משפיעים על הווצרות פצעים ורידיים ממושכים.

bottom of page