top of page

בכלי דם

בדיקת duplex של עורקי הצואר.
מוצא העורק הפנימי:רבדים טרשתיים בודדים
מבנה בלתי הומוגני.
אין הפרעה המו_דינמית
העורק הבין חולייתי:
תקין
שמאל
התפצלות בגובה רגיל
אין שינויים אנטומו_פתולוגיים
אין הפרעה המו_דינמית
העורק הבין תקין חולייתי תקין
הערות טכניןת:צילומים נמסרו לנבדק
חתימה:ד"ר עוזי נוה
מגיע נכות על זה מגיע על זה נכות

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page