NULL

עקב קרע חלקי בשוק במשחק טניס
אובחן אתי פקקת ורידית עמוקה הממלאת
את חלל הורידים הפרינוניאליים לכל אורך השוק וורידים גסטרוקנמיאלי וטיביאליים קדמיים בשוק עליונה.
1.מה הסיבהלמקרה
2.אני מקבל זריקות קלקסן ל-10 ימים
וכבר לאחר 1 יום ירדה הנפיחות-כמה
זמן עליי להיות במנוחה ללא הליכה.
3. לאחר סיום קבלת הזריקות מהו המשך
הטיפול והאם אוכל להמשיך לעסוק בספורט.- אני בן 52

שלום יוסי הראל,
מדובר בפקקת עמוקה בורידים מתחת לברך.הסיבוכים הקשורים במצב זה נדירים ולכן מתן מדללי דם בפתלוגיה זו נחשבת לטיפול יתר.בדרך כלל מספיק אגידה אלסטית והליכה מרובה.אתה בהחלט יכול לחזור לפעילות רגילה.בירור קרישיות יתר על ידי הרופא המטפל.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg