top of page

השתתפות של קופת החולים

אני חברת קופ"ח מאוחדת ומבקשת לברר האם קיים הסדר בינכם לבין קופ"ח החולים או שהטיפול הוא פרטי. במידה וכן מה גובה ההשתתפות העצמית ובמידה ופרטי מה גובה הסכום לטיפול ברגל אחת ירך בטיפול לייזר להעלמת נימים.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page